سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

AXS [ 3.37% ]
فیوچرز خرید بسته
$5.281
قیمت ورود 12.962
حد سود 13.414
حد ضرر 12.729
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
RNDR [ 0.05% ]
فیوچرز خرید بسته
$5.787
قیمت ورود 11.474
حد سود 11.480
حد ضرر 11.227
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
GRT [ 1.09% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.1805
قیمت ورود 0.3995
حد سود 0.4039
حد ضرر 0.3945
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ 1.76% ]
فیوچرز خرید بسته
$4.812
قیمت ورود 6.194
حد سود 6.305
حد ضرر 6.040
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ - ]
فیوچرز خرید غیرفعال-بسته
$4.812
قیمت ورود 6.177
حد سود 6.303
حد ضرر 6.040
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
FET [ -1.97% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.124
قیمت ورود 2.7769
حد سود 2.8534
حد ضرر 2.7233
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ 6.49% ]
فیوچرز فروش بسته
$4.812
قیمت ورود 5.53
حد سود 5.314
حد ضرر 5.914
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SEI [ -4.01% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.3207
قیمت ورود 0.7546
حد سود 0.8215
حد ضرر 0.7255
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SEI [ -0.17% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.3207
قیمت ورود 0.7519
حد سود 0.7618
حد ضرر 0.7506
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.