سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

BTC [ 2.28% ]
فیوچرز خرید بسته
$57112
قیمت ورود 48860.44
حد سود 50000
حد ضرر 47705.51
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
IMX [ -2.52% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.2297
قیمت ورود 2.9988
حد سود 3.1844
حد ضرر 2.9250
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ASTR [ -0.76% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.0647
قیمت ورود 0.1849
حد سود 0.1866
حد ضرر 0.1835
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ATOM [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$5.956
قیمت ورود 10.05
حد سود 10.005
حد ضرر 10.088
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SUI [ 6.43% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.7478
قیمت ورود 1.7206
حد سود 1.6167
حد ضرر 1.7710
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SUI [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$0.7478
قیمت ورود 1.7221
حد سود 1.6167
حد ضرر 1.7710
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SHIB [ 4.42% ]
فیوچرز فروش بسته
$1.603E-5
قیمت ورود 8.84E-6
حد سود 0.000008466
حد ضرر 0.000009055
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ 7.31% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.4814
حد سود 0.4486
حد ضرر 0.5067
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$4.812
قیمت ورود 2.758
حد سود 2.745
حد ضرر 2.772
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.