سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

DYDX [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$2.25
قیمت ورود 1.7
حد سود 3.8
حد ضرر 1.3
1 سال پیش سیگنال میان مدت
BTC [ 8.73% ]
فیوچرز فروش بسته
$57112
قیمت ورود 28651
حد سود 26350
حد ضرر 29175
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ -0.04% ]
اسپات بسته
$57112
قیمت ورود 27438.87
حد سود 27488.87
حد ضرر 27428.87
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
STEEM [ -19.82% ]
اسپات بسته
$0.1769
قیمت ورود 0.2600
حد سود 0.4600
حد ضرر 0.2170
1 سال پیش سیگنال میان مدت
CHZ [ 3.76% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.0647
قیمت ورود 0.128665
حد سود 0.1240
حد ضرر 0.1333
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
ETH [ - ]
اسپات غیرفعال-بسته
$3068.99
قیمت ورود 1795
حد سود 1940
حد ضرر 1680
1 سال پیش سیگنال میان مدت
ADA [ 3.1% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.383901
حد سود 0.3962
حد ضرر 0.37
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ -5.57% ]
فیوچرز خرید بسته
$57112
قیمت ورود 23226.35
حد سود 25000
حد ضرر 22000
1 سال پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.