سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

SC [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$0.00483
قیمت ورود 0.016251
حد سود 0.015555
حد ضرر 0.016848
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SC [ 4.83% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.00483
قیمت ورود 0.016306
حد سود 0.015555
حد ضرر 0.016629
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
FIL [ 3.68% ]
فیوچرز فروش بسته
$4.023
قیمت ورود 7.504
حد سود 7.238
حد ضرر 7.868
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ 2.44% ]
فیوچرز فروش بسته
$135.43
قیمت ورود 108.57
حد سود 106.40
حد ضرر 111.28
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ETH [ 3.34% ]
فیوچرز خرید بسته
$3068.99
قیمت ورود 2899.73
حد سود 3000
حد ضرر 2873.60
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ -3.58% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.6343
حد سود 0.6771
حد ضرر 0.6124
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BLUR [ -1.04% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.1631
قیمت ورود 0.8085
حد سود 0.8330
حد ضرر 0.8002
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
INJ [ -2.06% ]
فیوچرز خرید بسته
$19.45
قیمت ورود 37.08
حد سود 41.31
حد ضرر 36.33
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
GRT [ 15.03% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.1805
قیمت ورود 0.2112
حد سود 0.1836
حد ضرر 0.2295
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.