سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

RNDR [ 2.22% ]
فیوچرز فروش بسته
$5.787
قیمت ورود 5.167
حد سود 5.055
حد ضرر 5.237
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ 0.8% ]
فیوچرز فروش بسته
$57112
قیمت ورود 51867.99
حد سود 51328.93
حد ضرر 52283.83
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
STX [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$1.555
قیمت ورود 2.656
حد سود 2.6306
حد ضرر 2.6780
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$57112
قیمت ورود 51795.23
حد سود 48369.40
حد ضرر 52700
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
MATIC [ 0.83% ]
فیوچرز فروش بسته
$0.4974
قیمت ورود 0.8777
حد سود 0.8705
حد ضرر 0.8825
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SUI [ -0.34% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.7478
قیمت ورود 1.9107
حد سود 1.9332
حد ضرر 1.9042
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ADA [ 9.3% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.4011
قیمت ورود 0.5568
حد سود 0.6139
حد ضرر 0.5292
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ETH [ 0.29% ]
فیوچرز خرید بسته
$3068.99
قیمت ورود 2666.45
حد سود 2674.23
حد ضرر 2656.30
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
NEAR [ -0.48% ]
فیوچرز خرید بسته
$4.812
قیمت ورود 3.353
حد سود 3.370
حد ضرر 3.337
5 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.