سیگنال کاربران فعال زوم ارزی

CFX [ 0.62% ]
فیوچرز خرید بسته
$0.142
قیمت ورود 0.4522
حد سود 0.4550
حد ضرر 0.4421
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
UNI [ 1.37% ]
فیوچرز فروش بسته
$7.807
قیمت ورود 12.132
حد سود 11.968
حد ضرر 12.276
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
UNI [ - ]
فیوچرز فروش غیرفعال-بسته
$7.807
قیمت ورود 12.100
حد سود 11.971
حد ضرر 12.279
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ATOM [ 0.75% ]
فیوچرز فروش بسته
$5.956
قیمت ورود 12.158
حد سود 12.067
حد ضرر 12.232
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ETH [ 0.66% ]
فیوچرز فروش بسته
$3068.99
قیمت ورود 3690.81
حد سود 3666.68
حد ضرر 3694.13
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
SOL [ 0.71% ]
فیوچرز خرید بسته
$135.43
قیمت ورود 168.69
حد سود 169.89
حد ضرر 168.17
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
ETH [ -6.2% ]
فیوچرز خرید بسته
$3068.99
قیمت ورود 4055.41
حد سود 4205.30
حد ضرر 3818.56
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
BTC [ -4.01% ]
فیوچرز خرید بسته
$57112
قیمت ورود 70023.92
حد سود 77512.12
حد ضرر 67325.55
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت
STX [ 0.42% ]
فیوچرز خرید بسته
$1.555
قیمت ورود 3.1917
حد سود 3.2051
حد ضرر 3.1489
4 ماه پیش سیگنال کوتاه مدت

سیگنال کاربران ارز دیجیتال را در سایت زوم ارز مطالعه نمایید.
نظرات کاربران
نظری ثبت نشده است.