رمزینکس (Ramzinex) برگشت

زمان تاسیس : -
کارمزد : 0.32% الی 0.1%
پشتیبانی : -
اپلیکیشن : اندروید - IOS
پایه پولی : ریال-تتر
سیستم درآمدزایی : -
ارز نماد قیمت خرید قیمت فروش زمان عملیات
ramzbox/rial (ramzbox/rial) RAMZBOX/RIAL 4,575 4,605 1403/03/23 | 11:28:20
bitcoin/rial (bitcoin/rial) BITCOIN/RIAL 3,979,845,317 3,993,999,899 1403/03/23 | 11:28:20
tether/rial (tether/rial) TETHER/RIAL 59,842 59,250 1403/03/23 | 11:28:20
100shiba/rial (100shiba/rial) 100SHIBA/RIAL 130 131 1403/03/23 | 11:28:20
doge/rial (doge/rial) DOGE/RIAL 8,262 8,284 1403/03/23 | 11:28:20
solana/rial (solana/rial) SOLANA/RIAL 8,952,398 9,004,062 1403/03/23 | 11:28:20
cardano/rial (cardano/rial) CARDANO/RIAL 25,131 25,262 1403/03/23 | 11:28:20
wink/rial (wink/rial) WINK/RIAL 6.1 6.2 1403/03/23 | 11:28:20
filecoin/rial (filecoin/rial) FILECOIN/RIAL 320,245 321,062 1403/03/23 | 11:28:20
telcoin/rial (telcoin/rial) TELCOIN/RIAL 151 155 1403/03/23 | 11:28:20
compound/rial (compound/rial) COMPOUND/RIAL 3,109,029 3,123,647 1403/03/23 | 11:28:20
1000bittorrent/rial (1000bittorrent/rial) 1000BITTORRENT/RIAL 60.9 61.7 1403/03/23 | 11:28:20
vechain/rial (vechain/rial) VECHAIN/RIAL 1,767 1,781 1403/03/23 | 11:28:20
theta/rial (theta/rial) THETA/RIAL 107,123 108,016 1403/03/23 | 11:28:20
atom/rial (atom/rial) ATOM/RIAL 447,148 450,604 1403/03/23 | 11:28:20
chiliz/rial (chiliz/rial) CHILIZ/RIAL 6,905 6,925 1403/03/23 | 11:28:20
aave/rial (aave/rial) AAVE/RIAL 5,197,879 5,230,608 1403/03/23 | 11:28:20
uniswap/rial (uniswap/rial) UNISWAP/RIAL 557,579 562,442 1403/03/23 | 11:28:20
ethereum/rial (ethereum/rial) ETHEREUM/RIAL 207,993,963 208,989,890 1403/03/23 | 11:28:20
holo/rial (holo/rial) HOLO/RIAL 123 125 1403/03/23 | 11:28:20
polkadot/rial (polkadot/rial) POLKADOT/RIAL 377,649 379,487 1403/03/23 | 11:28:20
ripple/rial (ripple/rial) RIPPLE/RIAL 28,287 28,356 1403/03/23 | 11:28:20
bitcash/rial (bitcash/rial) BITCASH/RIAL 26,269,493 26,458,574 1403/03/23 | 11:28:20
tron/rial (tron/rial) TRON/RIAL 6,906 6,947 1403/03/23 | 11:28:20
litecoin/rial (litecoin/rial) LITECOIN/RIAL 4,562,597 4,596,713 1403/03/23 | 11:28:20
bnb/rial (bnb/rial) BNB/RIAL 36,223,814 36,395,211 1403/03/23 | 11:28:20
stellar/rial (stellar/rial) STELLAR/RIAL 5,800 5,842 1403/03/23 | 11:28:20
etherclassic/rial (etherclassic/rial) ETHERCLASSIC/RIAL 1,529,437 1,539,241 1403/03/23 | 11:28:20
link/rial (link/rial) LINK/RIAL 900,550 905,960 1403/03/23 | 11:28:20
million_baby_doge/rial (million_baby_doge/rial) MILLION_BABY_DOGE/RIAL 107 107 1403/03/23 | 11:28:20
ethernity chain/rial (ethernity chain/rial) ETHERNITY CHAIN/RIAL 161,759 216,782 1403/03/23 | 11:28:20
multiversx/rial (multiversx/rial) MULTIVERSX/RIAL 2,001,992 2,025,777 1403/03/23 | 11:28:20
loopring/rial (loopring/rial) LOOPRING/RIAL 12,096 14,432 1403/03/23 | 11:28:20
linear finance/rial (linear finance/rial) LINEAR FINANCE/RIAL 490 510 1403/03/23 | 11:28:20
mobox/rial (mobox/rial) MOBOX/RIAL 16,702 18,717 1403/03/23 | 11:28:20
100starlink/rial (100starlink/rial) 100STARLINK/RIAL 7.2 7.3 1403/03/23 | 11:28:20
maneki/rial (maneki/rial) MANEKI/RIAL 581 600 1403/03/23 | 11:28:20
1000dogelon-mars/rial (1000dogelon-mars/rial) 1000DOGELON-MARS/RIAL 11 11.1 1403/03/23 | 11:28:20
safemoon/rial (safemoon/rial) SAFEMOON/RIAL 1.1 1.2 1403/03/23 | 11:28:20
ariva/rial (ariva/rial) ARIVA/RIAL 1.7 1.8 1403/03/23 | 11:28:20
mew/rial (mew/rial) MEW/RIAL 264 279 1403/03/23 | 11:28:20
verasity/rial (verasity/rial) VERASITY/RIAL 228 231 1403/03/23 | 11:28:20
1000apenft/rial (1000apenft/rial) 1000APENFT/RIAL 24.4 27 1403/03/23 | 11:28:20
space id/rial (space id/rial) SPACE ID/RIAL 33,316 41,000 1403/03/23 | 11:28:20
newscrypto/rial (newscrypto/rial) NEWSCRYPTO/RIAL 5,910 5,979 1403/03/23 | 11:28:20
near-protocol/rial (near-protocol/rial) NEAR-PROTOCOL/RIAL 363,508 366,245 1403/03/23 | 11:28:20
multibit/rial (multibit/rial) MULTIBIT/RIAL 3,900 4,505 1403/03/23 | 11:28:20
coti/rial (coti/rial) COTI/RIAL 6,400 6,628 1403/03/23 | 11:28:20
celer-network/rial (celer-network/rial) CELER-NETWORK/RIAL 1,189 1,199 1403/03/23 | 11:28:20
safe/rial (safe/rial) SAFE/RIAL 12,500 87,000 1403/03/23 | 11:28:20
zilliqa/rial (zilliqa/rial) ZILLIQA/RIAL 1,210 1,223 1403/03/23 | 11:28:20
dent/rial (dent/rial) DENT/RIAL 66.9 67.7 1403/03/23 | 11:28:20
omni network/rial (omni network/rial) OMNI NETWORK/RIAL 795,000 906,343 1403/03/23 | 11:28:20
toncoin/rial (toncoin/rial) TONCOIN/RIAL 418,812 420,100 1403/03/23 | 11:28:20
100floki-inu/rial (100floki-inu/rial) 100FLOKI-INU/RIAL 1,413 1,422 1403/03/23 | 11:28:20
livepeer/rial (livepeer/rial) LIVEPEER/RIAL 1,200,000 1,243,100 1403/03/23 | 11:28:20
feg/rial (feg/rial) FEG/RIAL 35.3 35.8 1403/03/23 | 11:28:20
amp/rial (amp/rial) AMP/RIAL 345 347 1403/03/23 | 11:28:20
layerai/rial (layerai/rial) LAYERAI/RIAL 1,267 1,349 1403/03/23 | 11:28:20
kava/rial (kava/rial) KAVA/RIAL 34,301 34,710 1403/03/23 | 11:28:20
fc-porto/rial (fc-porto/rial) FC-PORTO/RIAL 155,620 158,931 1403/03/23 | 11:28:20
gamefi/rial (gamefi/rial) GAMEFI/RIAL 236,000 267,920 1403/03/23 | 11:28:20
lazio/rial (lazio/rial) LAZIO/RIAL 120,880 178,000 1403/03/23 | 11:28:20
juventus/rial (juventus/rial) JUVENTUS/RIAL 109,240 119,840 1403/03/23 | 11:28:20
clearpool/rial (clearpool/rial) CLEARPOOL/RIAL 8,528 9,089 1403/03/23 | 11:28:20
thorchain/rial (thorchain/rial) THORCHAIN/RIAL 289,876 292,812 1403/03/23 | 11:28:20
ftx/rial (ftx/rial) FTX/RIAL 83,200 83,638 1403/03/23 | 11:28:20
graph/rial (graph/rial) GRAPH/RIAL 14,616 14,758 1403/03/23 | 11:28:20
tezos/rial (tezos/rial) TEZOS/RIAL 48,970 49,446 1403/03/23 | 11:28:20
neon evm/rial (neon evm/rial) NEON EVM/RIAL 40,001 44,959 1403/03/23 | 11:28:20
iota/rial (iota/rial) IOTA/RIAL 11,610 11,761 1403/03/23 | 11:28:20
curve-dao/rial (curve-dao/rial) CURVE-DAO/RIAL 21,197 21,443 1403/03/23 | 11:28:20
telos/rial (telos/rial) TELOS/RIAL 13,500 14,000 1403/03/23 | 11:28:20
kucoin/rial (kucoin/rial) KUCOIN/RIAL 547,047 607,733 1403/03/23 | 11:28:20
okb/rial (okb/rial) OKB/RIAL 2,140,580 2,850,000 1403/03/23 | 11:28:20
oasis-network/rial (oasis-network/rial) OASIS-NETWORK/RIAL 7,381 7,471 1403/03/23 | 11:28:20
huobi/rial (huobi/rial) HUOBI/RIAL 78,100 81,432 1403/03/23 | 11:28:20
omg-network/rial (omg-network/rial) OMG-NETWORK/RIAL 23,996 24,277 1403/03/23 | 11:28:20
zcash/rial (zcash/rial) ZCASH/RIAL 1,366,584 1,382,673 1403/03/23 | 11:28:20
ontology/rial (ontology/rial) ONTOLOGY/RIAL 14,867 20,000 1403/03/23 | 11:28:20
coin98/rial (coin98/rial) COIN98/RIAL 13,286 13,513 1403/03/23 | 11:28:20
radio-caca/rial (radio-caca/rial) RADIO-CACA/RIAL 13.3 13.5 1403/03/23 | 11:28:20
1m-kishu-inu/rial (1m-kishu-inu/rial) 1M-KISHU-INU/RIAL 26.8 28.5 1403/03/23 | 11:28:20
pax-gold/rial (pax-gold/rial) PAX-GOLD/RIAL 136,539,998 137,435,006 1403/03/23 | 11:28:20
paris-saint-germain/rial (paris-saint-germain/rial) PARIS-SAINT-GERMAIN/RIAL 183,001 214,909 1403/03/23 | 11:28:20
apecoin/rial (apecoin/rial) APECOIN/RIAL 64,362 64,989 1403/03/23 | 11:28:20
stepn/rial (stepn/rial) STEPN/RIAL 11,424 11,552 1403/03/23 | 11:28:20
hegic/rial (hegic/rial) HEGIC/RIAL 1,153 1,375 1403/03/23 | 11:28:20
loka/rial (loka/rial) LOKA/RIAL 14,840 15,018 1403/03/23 | 11:28:20
ooki/rial (ooki/rial) OOKI/RIAL 119 142 1403/03/23 | 11:28:20
biswap/rial (biswap/rial) BISWAP/RIAL 4,637 4,685 1403/03/23 | 11:28:20
100ecash/rial (100ecash/rial) 100ECASH/RIAL 233 236 1403/03/23 | 11:28:20
terra/rial (terra/rial) TERRA/RIAL 32,123 32,329 1403/03/23 | 11:28:20
100luna-classic/rial (100luna-classic/rial) 100LUNA-CLASSIC/RIAL 594 598 1403/03/23 | 11:28:20
usd-coin/rial (usd-coin/rial) USD-COIN/RIAL 58,923 59,408 1403/03/23 | 11:28:20
flow/rial (flow/rial) FLOW/RIAL 44,505 44,827 1403/03/23 | 11:28:20
alchemy pay/rial (alchemy pay/rial) ALCHEMY PAY/RIAL 1,490 1,508 1403/03/23 | 11:28:20
leverfi/rial (leverfi/rial) LEVERFI/RIAL 151 153 1403/03/23 | 11:28:20
quant/rial (quant/rial) QUANT/RIAL 4,968,251 5,215,000 1403/03/23 | 11:28:20
bluzelle/rial (bluzelle/rial) BLUZELLE/RIAL 16,202 16,361 1403/03/23 | 11:28:20
flux/rial (flux/rial) FLUX/RIAL 50,738 51,347 1403/03/23 | 11:28:20
alien worlds/rial (alien worlds/rial) ALIEN WORLDS/RIAL 900 931 1403/03/23 | 11:28:20
just/rial (just/rial) JUST/RIAL 1,713 1,763 1403/03/23 | 11:28:20
theta fuel/rial (theta fuel/rial) THETA FUEL/RIAL 4,000 4,981 1403/03/23 | 11:28:20
project galaxy/rial (project galaxy/rial) PROJECT GALAXY/RIAL 159,042 169,701 1403/03/23 | 11:28:20
api3/rial (api3/rial) API3/RIAL 166,928 168,544 1403/03/23 | 11:28:20
ankr/rial (ankr/rial) ANKR/RIAL 2,197 2,450 1403/03/23 | 11:28:20
ethereum name service/rial (ethereum name service/rial) ETHEREUM NAME SERVICE/RIAL 1,122,163 1,158,055 1403/03/23 | 11:28:20
serum/rial (serum/rial) SERUM/RIAL 1,961 2,080 1403/03/23 | 11:28:20
sushiswap/rial (sushiswap/rial) SUSHISWAP/RIAL 57,236 58,538 1403/03/23 | 11:28:20
dexe/rial (dexe/rial) DEXE/RIAL 692,870 742,127 1403/03/23 | 11:28:20
waves/rial (waves/rial) WAVES/RIAL 74,226 74,967 1403/03/23 | 11:28:20
polygon/rial (polygon/rial) POLYGON/RIAL 36,814 37,156 1403/03/23 | 11:28:20
dusk network/rial (dusk network/rial) DUSK NETWORK/RIAL 25,369 32,000 1403/03/23 | 11:28:20
nexo/rial (nexo/rial) NEXO/RIAL 70,000 85,141 1403/03/23 | 11:28:20
stargate finance/rial (stargate finance/rial) STARGATE FINANCE/RIAL 32,209 32,596 1403/03/23 | 11:28:20
badger dao/rial (badger dao/rial) BADGER DAO/RIAL 225,612 232,590 1403/03/23 | 11:28:20
bancor/rial (bancor/rial) BANCOR/RIAL 40,748 42,003 1403/03/23 | 11:28:20
eos/rial (eos/rial) EOS/RIAL 40,579 40,942 1403/03/23 | 11:28:20
titan swap/rial (titan swap/rial) TITAN SWAP/RIAL 138 140 1403/03/23 | 11:28:20
selfkey/rial (selfkey/rial) SELFKEY/RIAL 421 490 1403/03/23 | 11:28:20
jasmycoin/rial (jasmycoin/rial) JASMYCOIN/RIAL 2,104 2,111 1403/03/23 | 11:28:20
woo network/rial (woo network/rial) WOO NETWORK/RIAL 15,652 15,840 1403/03/23 | 11:28:20
solar/rial (solar/rial) SOLAR/RIAL 17,043 17,322 1403/03/23 | 11:28:20
lido dao/rial (lido dao/rial) LIDO DAO/RIAL 109,751 139,245 1403/03/23 | 11:28:20
chromia/rial (chromia/rial) CHROMIA/RIAL 16,456 16,950 1403/03/23 | 11:28:20
anchor protocol/rial (anchor protocol/rial) ANCHOR PROTOCOL/RIAL 129 148 1403/03/23 | 11:28:20
voyager token/rial (voyager token/rial) VOYAGER TOKEN/RIAL 5,215 5,467 1403/03/23 | 11:28:20
1inch/rial (1inch/rial) 1INCH/RIAL 24,239 24,467 1403/03/23 | 11:28:20
fetch.ai/rial (fetch.ai/rial) FETCH.AI/RIAL 90,890 110,000 1403/03/23 | 11:28:20
singularitynet/rial (singularitynet/rial) SINGULARITYNET/RIAL 39,074 39,539 1403/03/23 | 11:28:20
mantle/rial (mantle/rial) MANTLE/RIAL 51,992 52,502 1403/03/23 | 11:28:20
frax share/rial (frax share/rial) FRAX SHARE/RIAL 231,302 234,078 1403/03/23 | 11:28:20
immutablex/rial (immutablex/rial) IMMUTABLEX/RIAL 108,978 109,631 1403/03/23 | 11:28:20
dogechain/rial (dogechain/rial) DOGECHAIN/RIAL 27.2 27.6 1403/03/23 | 11:28:20
reef/rial (reef/rial) REEF/RIAL 100 111 1403/03/23 | 11:28:20
storj/rial (storj/rial) STORJ/RIAL 26,785 27,082 1403/03/23 | 11:28:20
threshold/rial (threshold/rial) THRESHOLD/RIAL 1,628 1,741 1403/03/23 | 11:28:20
bone shibaswap/rial (bone shibaswap/rial) BONE SHIBASWAP/RIAL 34,000 34,560 1403/03/23 | 11:28:20
blur/rial (blur/rial) BLUR/RIAL 20,151 20,258 1403/03/23 | 11:28:20
gifto/rial (gifto/rial) GIFTO/RIAL 1,198 1,212 1403/03/23 | 11:28:20
biconomy/rial (biconomy/rial) BICONOMY/RIAL 31,892 32,275 1403/03/23 | 11:28:20
render token/rial (render token/rial) RENDER TOKEN/RIAL 493,924 498,877 1403/03/23 | 11:28:20
1000bitgert/rial (1000bitgert/rial) 1000BITGERT/RIAL 8.8 9 1403/03/23 | 11:28:20
internet_computer/rial (internet_computer/rial) INTERNET_COMPUTER/RIAL 605,792 610,497 1403/03/23 | 11:28:20
hifi finance/rial (hifi finance/rial) HIFI FINANCE/RIAL 39,622 40,093 1403/03/23 | 11:28:20
mask network/rial (mask network/rial) MASK NETWORK/RIAL 179,866 181,127 1403/03/23 | 11:28:20
1000volt inu/rial (1000volt inu/rial) 1000VOLT INU/RIAL 22.8 26.7 1403/03/23 | 11:28:20
arbitrum/rial (arbitrum/rial) ARBITRUM/RIAL 55,319 55,800 1403/03/23 | 11:28:20
burger/rial (burger/rial) BURGER/RIAL 31,400 34,878 1403/03/23 | 11:28:20
100pepe/rial (100pepe/rial) 100PEPE/RIAL 77.8 77.9 1403/03/23 | 11:28:20
1m-arbdoge ai/rial (1m-arbdoge ai/rial) 1M-ARBDOGE AI/RIAL 23.7 24.3 1403/03/23 | 11:28:20
1m-milady meme coin/rial (1m-milady meme coin/rial) 1M-MILADY MEME COIN/RIAL 10,033 11,000 1403/03/23 | 11:28:20
injective/rial (injective/rial) INJECTIVE/RIAL 1,675,772 1,690,635 1403/03/23 | 11:28:20
gmx/rial (gmx/rial) GMX/RIAL 2,200,000 2,283,444 1403/03/23 | 11:28:20
magic/rial (magic/rial) MAGIC/RIAL 46,240 54,770 1403/03/23 | 11:28:20
pancakeswap/rial (pancakeswap/rial) PANCAKESWAP/RIAL 147,869 148,991 1403/03/23 | 11:28:20
100bob/rial (100bob/rial) 100BOB/RIAL 273 274 1403/03/23 | 11:28:20
arpa/rial (arpa/rial) ARPA/RIAL 3,536 4,983 1403/03/23 | 11:28:20
synthetix/rial (synthetix/rial) SYNTHETIX/RIAL 140,826 167,500 1403/03/23 | 11:28:20
100refundcoin/rial (100refundcoin/rial) 100REFUNDCOIN/RIAL 35.5 37.8 1403/03/23 | 11:28:20
worldcoin/rial (worldcoin/rial) WORLDCOIN/RIAL 227,232 227,830 1403/03/23 | 11:28:20
kusama/rial (kusama/rial) KUSAMA/RIAL 1,655,072 1,674,452 1403/03/23 | 11:28:20
cyber connect/rial (cyber connect/rial) CYBER CONNECT/RIAL 435,192 448,847 1403/03/23 | 11:28:20
pendle/rial (pendle/rial) PENDLE/RIAL 290,716 361,621 1403/03/23 | 11:28:20
maverick protocol/rial (maverick protocol/rial) MAVERICK PROTOCOL/RIAL 21,667 22,352 1403/03/23 | 11:28:20
sperax/rial (sperax/rial) SPERAX/RIAL 626 656 1403/03/23 | 11:28:20
arkham/rial (arkham/rial) ARKHAM/RIAL 121,257 168,954 1403/03/23 | 11:28:20
big time/rial (big time/rial) BIG TIME/RIAL 8,940 12,500 1403/03/23 | 11:28:20
akropolis/rial (akropolis/rial) AKROPOLIS/RIAL 330 400 1403/03/23 | 11:28:20
status/rial (status/rial) STATUS/RIAL 1,700 2,099 1403/03/23 | 11:28:20
memecoin/rial (memecoin/rial) MEMECOIN/RIAL 1,341 1,357 1403/03/23 | 11:28:20
origin protocol/rial (origin protocol/rial) ORIGIN PROTOCOL/RIAL 7,390 7,479 1403/03/23 | 11:28:20
metal dao/rial (metal dao/rial) METAL DAO/RIAL 50,000 77,727 1403/03/23 | 11:28:20
suku/rial (suku/rial) SUKU/RIAL 5,567 5,666 1403/03/23 | 11:28:20
liquity/rial (liquity/rial) LIQUITY/RIAL 57,894 59,075 1403/03/23 | 11:28:20
golem/rial (golem/rial) GOLEM/RIAL 25,104 25,403 1403/03/23 | 11:28:20
skale/rial (skale/rial) SKALE/RIAL 3,624 3,667 1403/03/23 | 11:28:20
terraclassic usd/rial (terraclassic usd/rial) TERRACLASSIC USD/RIAL 1,210 1,231 1403/03/23 | 11:28:20
polygon ecosystem token/rial (polygon ecosystem token/rial) POLYGON ECOSYSTEM TOKEN/RIAL 36,628 50,000 1403/03/23 | 11:28:20
airtor protocol/rial (airtor protocol/rial) AIRTOR PROTOCOL/RIAL 99,352 152,865 1403/03/23 | 11:28:20
maker/rial (maker/rial) MAKER/RIAL 135,595,901 136,046,057 1403/03/23 | 11:28:20
1000pepe2/rial (1000pepe2/rial) 1000PEPE2/RIAL 2.9 3 1403/03/23 | 11:28:20
republik/rial (republik/rial) REPUBLIK/RIAL 570 577 1403/03/23 | 11:28:20
fusionist/rial (fusionist/rial) FUSIONIST/RIAL 288,000 326,655 1403/03/23 | 11:28:20
looksrare/rial (looksrare/rial) LOOKSRARE/RIAL 4,200 4,427 1403/03/23 | 11:28:20
nfprompt/rial (nfprompt/rial) NFPROMPT/RIAL 23,477 23,759 1403/03/23 | 11:28:20
mana/rial (mana/rial) MANA/RIAL 23,534 23,604 1403/03/23 | 11:28:20
chaingpt/rial (chaingpt/rial) CHAINGPT/RIAL 10,000 10,349 1403/03/23 | 11:28:20
sleepless ai/rial (sleepless ai/rial) SLEEPLESS AI/RIAL 50,200 59,000 1403/03/23 | 11:28:20
xai/rial (xai/rial) XAI/RIAL 38,779 54,000 1403/03/23 | 11:28:20
100bonk/rial (100bonk/rial) 100BONK/RIAL 169 170 1403/03/23 | 11:28:20
wilder world/rial (wilder world/rial) WILDER WORLD/RIAL 31,362 31,739 1403/03/23 | 11:28:20
bakerytoken/rial (bakerytoken/rial) BAKERYTOKEN/RIAL 17,745 18,232 1403/03/23 | 11:28:20
harmony/rial (harmony/rial) HARMONY/RIAL 1,051 1,059 1403/03/23 | 11:28:20
aioz network/rial (aioz network/rial) AIOZ NETWORK/RIAL 36,534 36,964 1403/03/23 | 11:28:20
altlayer/rial (altlayer/rial) ALTLAYER/RIAL 15,772 15,908 1403/03/23 | 11:28:20
moon app/rial (moon app/rial) MOON APP/RIAL 366 377 1403/03/23 | 11:28:20
silly dragon/rial (silly dragon/rial) SILLY DRAGON/RIAL 1,347 1,362 1403/03/23 | 11:28:20
axelar/rial (axelar/rial) AXELAR/RIAL 40,100 55,345 1403/03/23 | 11:28:20
atem network/rial (atem network/rial) ATEM NETWORK/RIAL 1,014 1,040 1403/03/23 | 11:28:20
port3 network/rial (port3 network/rial) PORT3 NETWORK/RIAL 6,893 7,000 1403/03/23 | 11:28:20
tokenfi/rial (tokenfi/rial) TOKENFI/RIAL 6,946 7,000 1403/03/23 | 11:28:20
jupiter/rial (jupiter/rial) JUPITER/RIAL 55,211 55,716 1403/03/23 | 11:28:20
pyth network/rial (pyth network/rial) PYTH NETWORK/RIAL 22,843 23,109 1403/03/23 | 11:28:20
dmail network/rial (dmail network/rial) DMAIL NETWORK/RIAL 24,000 29,369 1403/03/23 | 11:28:20
myro/rial (myro/rial) MYRO/RIAL 11,981 12,158 1403/03/23 | 11:28:20
pomerium/rial (pomerium/rial) POMERIUM/RIAL 6,319 6,897 1403/03/23 | 11:28:20
100wen/rial (100wen/rial) 100WEN/RIAL 937 979 1403/03/23 | 11:28:20
cartesi/rial (cartesi/rial) CARTESI/RIAL 9,063 11,527 1403/03/23 | 11:28:20
lends/rial (lends/rial) LENDS/RIAL 1,235 1,458 1403/03/23 | 11:28:20
mixmob/rial (mixmob/rial) MIXMOB/RIAL 1,512 1,692 1403/03/23 | 11:28:20
portal/rial (portal/rial) PORTAL/RIAL 41,718 42,219 1403/03/23 | 11:28:20
helium mobile/rial (helium mobile/rial) HELIUM MOBILE/RIAL 76 80.8 1403/03/23 | 11:28:20
dogwifhat/rial (dogwifhat/rial) DOGWIFHAT/RIAL 154,650 156,397 1403/03/23 | 11:28:20
1000mog coin/rial (1000mog coin/rial) 1000MOG COIN/RIAL 63.3 64 1403/03/23 | 11:28:20
ondo finance/rial (ondo finance/rial) ONDO FINANCE/RIAL 67,000 75,000 1403/03/23 | 11:28:20
beoble/rial (beoble/rial) BEOBLE/RIAL 3,000 3,500 1403/03/23 | 11:28:20
goldfinch/rial (goldfinch/rial) GOLDFINCH/RIAL 172,600 198,124 1403/03/23 | 11:28:20
pixels/rial (pixels/rial) PIXELS/RIAL 21,531 24,000 1403/03/23 | 11:28:20
book of meme/rial (book of meme/rial) BOOK OF MEME/RIAL 563 598 1403/03/23 | 11:28:20
wormhole/rial (wormhole/rial) WORMHOLE/RIAL 31,150 33,556 1403/03/23 | 11:28:20
ethena/rial (ethena/rial) ETHENA/RIAL 32,399 47,500 1403/03/23 | 11:28:20
ether fi/rial (ether fi/rial) ETHER FI/RIAL 191,655 220,000 1403/03/23 | 11:28:20
constitutiondao/rial (constitutiondao/rial) CONSTITUTIONDAO/RIAL 6,805 6,884 1403/03/23 | 11:28:20
superverse/rial (superverse/rial) SUPERVERSE/RIAL 52,199 59,730 1403/03/23 | 11:28:20
marlin/rial (marlin/rial) MARLIN/RIAL 1,170 1,298 1403/03/23 | 11:28:20
raydium/rial (raydium/rial) RAYDIUM/RIAL 81,043 110,000 1403/03/23 | 11:28:20
highstreet/rial (highstreet/rial) HIGHSTREET/RIAL 180,778 218,802 1403/03/23 | 11:28:20
metis/rial (metis/rial) METIS/RIAL 3,600,000 4,495,500 1403/03/23 | 11:28:20
tensor/rial (tensor/rial) TENSOR/RIAL 51,154 74,900 1403/03/23 | 11:28:20
automata network/rial (automata network/rial) AUTOMATA NETWORK/RIAL 8,000 10,876 1403/03/23 | 11:28:20
yield guild games/rial (yield guild games/rial) YIELD GUILD GAMES/RIAL 44,875 60,000 1403/03/23 | 11:28:20
ssv network/rial (ssv network/rial) SSV NETWORK/RIAL 1,924,435 2,100,000 1403/03/23 | 11:28:20
mantra/rial (mantra/rial) MANTRA/RIAL 48,048 52,000 1403/03/23 | 11:28:20
reserve rights/rial (reserve rights/rial) RESERVE RIGHTS/RIAL 430 450 1403/03/23 | 11:28:20
frontier/rial (frontier/rial) FRONTIER/RIAL 73,000 88,636 1403/03/23 | 11:28:20
phoenix/rial (phoenix/rial) PHOENIX/RIAL 135,000 137,000 1403/03/23 | 11:28:20
aevo/rial (aevo/rial) AEVO/RIAL 43,001 52,800 1403/03/23 | 11:28:20
fantom/rial (fantom/rial) FANTOM/RIAL 38,460 38,714 1403/03/23 | 11:28:20
jito/rial (jito/rial) JITO/RIAL 170,001 297,702 1403/03/23 | 11:28:20
dai/rial (dai/rial) DAI/RIAL 58,758 61,800 1403/03/23 | 11:28:20
truefi/rial (truefi/rial) TRUEFI/RIAL 10,443 12,986 1403/03/23 | 11:28:20
hex/rial (hex/rial) HEX/RIAL 80.3 80.9 1403/03/23 | 11:28:20
renzo/rial (renzo/rial) RENZO/RIAL 7,500 7,501 1403/03/23 | 11:28:20
axie/rial (axie/rial) AXIE/RIAL 411,477 416,531 1403/03/23 | 11:28:20
bloktopia/rial (bloktopia/rial) BLOKTOPIA/RIAL 72 72.4 1403/03/23 | 11:28:20
convex finance/rial (convex finance/rial) CONVEX FINANCE/RIAL 145,000 165,000 1403/03/23 | 11:28:20
slp/rial (slp/rial) SLP/RIAL 229 231 1403/03/23 | 11:28:20
adex/rial (adex/rial) ADEX/RIAL 9,500 10,440 1403/03/23 | 11:28:20
enjin/rial (enjin/rial) ENJIN/RIAL 13,906 14,071 1403/03/23 | 11:28:20
sandbox/rial (sandbox/rial) SANDBOX/RIAL 23,502 23,683 1403/03/23 | 11:28:20
orchid/rial (orchid/rial) ORCHID/RIAL 5,361 6,600 1403/03/23 | 11:28:20
gala/rial (gala/rial) GALA/RIAL 2,053 2,089 1403/03/23 | 11:28:20
alice/rial (alice/rial) ALICE/RIAL 89,586 89,857 1403/03/23 | 11:28:20
unifi protocol/rial (unifi protocol/rial) UNIFI PROTOCOL/RIAL 205,411 219,845 1403/03/23 | 11:28:20
dydx/rial (dydx/rial) DYDX/RIAL 99,303 100,496 1403/03/23 | 11:28:20
audius/rial (audius/rial) AUDIUS/RIAL 10,078 10,161 1403/03/23 | 11:28:20
notcoin/rial (notcoin/rial) NOTCOIN/RIAL 964 965 1403/03/23 | 11:28:20
basic_attention/rial (basic_attention/rial) BASIC_ATTENTION/RIAL 12,682 15,990 1403/03/23 | 11:28:20
cronos/rial (cronos/rial) CRONOS/RIAL 5,700 6,080 1403/03/23 | 11:28:20
numeraire/rial (numeraire/rial) NUMERAIRE/RIAL 980,000 1,387,221 1403/03/23 | 11:28:20
avalanche/rial (avalanche/rial) AVALANCHE/RIAL 1,892,061 1,900,089 1403/03/23 | 11:28:20
pundix/rial (pundix/rial) PUNDIX/RIAL 25,026 27,326 1403/03/23 | 11:28:20
trust/rial (trust/rial) TRUST/RIAL 67,786 68,240 1403/03/23 | 11:28:20

درباره ی رمزینکس


صرافی رمزینکس Ramzinex از جمله پلتفرم های آنلاین برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. در این پلتفرم رمز ارزهای محبوب همچون بیت کوین، لایت کوین و اتریوم پشتیبانی می شود.

در بازار معاملاتی رمزینکس نیازی به واسطه نمی باشد. این بازار به صورت 24 ساعته در اختیار کاربران است. همچنین می توانید به پلتفرم رمزینکس هم از طریق سایت و هم اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید.

مشخصات رمزینکس


تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب‌اللهی - ایستگاه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف

021-91076606

Info@Ramzinex.Com